Exhibitions:

                                                                            featured talents-Artist Prize 2021

                                                                            BBA Galerie Berlin

 

                                                                            "artig"Kunstpreisausstellung, Kempten                                                                              19.Juni - 19. Juli 20

                                                                            https://www.artig.st/kunstpreis/artig-kunstpreis-20-werke/

 

                                                                                                           *Kunstpreisausstellung Leonberg

                                                                            April 19

                                                                   

                                                                           *Fotoausstellung Galerie KUN:ST Stuttgart

                                                                            Mai 19

 

                                                                                 *International Stage for Contemporary Arts-

                                                                                  Ulft, Niederlande: 

                                                                                  Mai 19